Skip to content

Säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

I YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Kaavin Urheilukalastajat ry.

Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikkakuntana toimii Kaavin kunta. Yhdistyksen kieli on Suomi.

II YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on vapaa-ajan kalastuksen, kalavesien hoidon sekä tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen sekä hyvän ja oikean kalamieshengen luominen vapaa-ajan kalastajiin.

3 §
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
1) hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia,
2) harjoittamalla kalavesien ja kalanpoikasten viljelyä,
3) pyrkimällä olemaan yhteistoiminnassa toimialueensa kalastusviranomaisten kanssa vapaa-ajankalastusta koskevissa asioissa,
4) järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä illanviettoja,
5) harjoittamalla opiskelija- ja nuorisotoimintaa,
6) järjestämällä kilpailuja ja näytöstilaisuuksia,
7) järjestämällä kalastus- ja tutustumismatkoja jäsenilleen sekä kotimaassa että ulkomailla
8) luomalla yhteyksiä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.

III YHDISTYKSEN JÄSENET

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun sekä vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jotka maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavana jäsenenä oleville henkilöille ja yhteisöille.

Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kannattavilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä, kutsua henkilö, joka erikoisen huomattavasti on edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

5 §
Jäsenen eroaminen
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

6 §
Jäsenen erottaminen
Jos jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen hallituksen määräämänä aikana, syyllistyy kalastus- ja rikoslain vastaisiin tekoihin, rikkoo yhdistyksen järjestyssääntöjä, toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai yhdistykselle vahinkoa aiheuttaen, voi hallitus rikkomuksen laadun ja seuraamukset huomioon ottaen antaa jäsenelle varoituksen, määräaikaisen oleskelukiellon yhdistyksen kalastustarkoitusta varten hallussa olevalla maa- ja vesialueella tai erottaa yhdistyksestä.

7 §
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuk-sen saatuaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

IV YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

8 §
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

9 §
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

10 §
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; syys- ja kevätkokous. Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Viime mainitussa tapauksessa kokouskutsu on lähetettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus on hallitukselle esitetty.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava kullekin jäsenelle kahta viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

Jäsenelle menevän kokouskutsun tulee sisältää luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on asia esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutetuista sitä vaatii.

Äänestyksessä voittaa äänten mennessä tasan sen mielipide, jonka kannalla puheenjohtaja on. Vaaleissa äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.

12 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Päätetään yhdistykselle tulevana vuotena suoritettavan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevaa vuotta varten.
7. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma.
8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vaali.
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
10. Käsitellään yhdistyksen hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat.
11. Käsitellään yhdistyksen jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat.
12. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

13 §
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijat.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Käsitellään yhdistyksen hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat.
8. Käsitellään yhdistyksen jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat.
9. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

14 §
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3. Suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksien ja tavoitteiden mukaisesti.
4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan hallituksen alaisuudessa niille määrättyjä vastuullisia tehtäviä.
5. Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6. Vastata sen järjestön, jossa yhdistys on jäsenenä, sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista velvoitteista.
7. Vastata yhdistyksen kokousten asettamista velvoitteista.
8. Pitää jäsenluetteloa.
9. Hoitaa yhdistyksen taloutta.
10. Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.
11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12. Valita tarvittaessa sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
13. Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
14. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

V YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

VI TILIT

16 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

VI YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

17 §
Sääntöjen muutosehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian yhdistyksen kahden perättäisen kokouksen ratkaistavaksi, joissa kummassakin esityksen on saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi ja joista jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

18 §
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tästä tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa niin, että kummallakin kerralla vähintään 2/3 annetuista äänistä on purkamisen kannalla.

19 §
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.